Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2019

Protokoll från Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2019-03-04.

      Deltagare: Sören Engström, Gunnel Engström, Kjell Börjesson, Lars Persson, Hans Carlsson, Pontus Myrberg och Alo Kraner.

1.  Mötets öppnande.

Ordförande Sören Engström önskade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

2.  Val av sekreterare för mötet.

Alo Kraner valdes till sekreterare för mötet.

 

3.  Val av två justeringsmän för mötesprotokollet.

Kjell Börjesson och Gunnel Engström valdes att justera protokollet.

4.  Val av ordförande för mötet.

Sören Engström valdes till ordförande för mötet.

5.  Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

6.  Fråga om mötets behöriga utlysande.

Årsmötet ansågs behörigen utlyst i och med att den annonserats på hemsidan.

7.  Verksamhetsberättelsen.

Sören Engström redogjorde huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen.

-          Styrelsens sammansättning.

-          Styrelsen har under året haft ett (1) protokollfört sammanträde.

-          Årsmötet ägde rum den 5 mars i Ludvika ABF:s vardagsrum Köpmansgatan 1.

-          Antal medlemmar har varit 62, vilket är en minskning med 12 jämfört med 2017.

-          Hemsidan har utvecklats ytterligare under året.

-          Föreningsstöd på 10 000 kronor för 2018.

-          LJKs representanter i JiD har varit Pontus Myrberg och Kjell Börjesson. Via JiD har LJK erhållit ett bidrag från Landstinget på 11 000 kronor. Från RSJ har LJK erhållit 22 000 kronor.

-          Publikantalet har minskat med 262 jämfört med 2017.

-          Lokal för Jazzkvällar har varit Restaurang New Dhaka (Gallerian) utom Scen 17 den 30/5 som genomfördes på Haffas samt lunchkonserten 19/7 som genomfördes på Hammarbacken samt DUBB 14/11 som genomfördes i Aveny Folkets Hus.

-          Samarbetsavtal med ABF.

-          Ung jazz vänder sig till ungdomar under 25 år.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

 

8.  Årsbokslutet.

-          Inkomster 105 006 kronor, varav medlemsavgifter 8 775 kronor, bidrag 43 000  kronor och entré 53 231 kronor.

-          Utgifter 116 050 kronor, ett minus på 11 044 kronor.

-          Kvar i kassan ca 60 690 kronor.

Årsbokslutet godkändes.

9.  Revisorernas berättelse.

Revisorerna har granskat räkenskaperna för verksamhetsåret 2018. De tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

11. Val av kassör för två år.

Avgående kassör är Pontus Myrberg.

Pontus Myrberg omvaldes till kassör för två år.

12. Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.

Avgående ledamöter är Lars Persson och Alo Kraner.

Lars Persson och Alo Kraner omvaldes till ordinarie ledamöter för två år.

13. Val av styrelsesuppleant för ett år.

Avgående styrelsesuppleant är Ove Andersson.

Ove Andersson omvaldes till styrelsesuppleant för ett år.

14. Val av två revisorer för ett år.

Avgående revisorer är Elisabet Stellin och Ove Wall.

Elisabet Stellin och Ove Wall omvaldes till revisorer för ett år.

15. Val av revisorssuppleant för ett år.

Avgående revisorsuppleant är Lennart Nykvist.

Lennart Nykvist omvaldes till revisorsuppleant för ett år.

16. Val av valberedning för ett år.

Avgående valberedning är Hans Carlsson.

Hans Carlsson omvaldes till valberedning för ett år.

17. Fastställande av årsavgift.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor för år 2020 med möjlighet att ompröva beslutet på ett styrelsemöte.

18. Övriga frågor

Tar bort meningen ”För ungdomar upp till 25 år skall bedrivas verksamhet under benämningen UNG JAZZ.” i Stadgar för Ludvika Jazzklubb, punkt 2, mening 2.

Tar bort meningen ”För ungdomar upp till 25 år skall bedrivas verksamhet under benämningen UNG JAZZ.” i Verksamhetsplan och Policy, punkt 3, mening 2 samt även meningen ”Genom medverkan i projektet Ung Jazz i Dalarna ska satsningen på ungdomar upp till 25 år utökas med stöd från projektgruppen.”, punkt 5, mening 2.

 

Vi får bidrag från JiD, men utöver det så händer inte mycket. Frågan är att vad ska vi få ut av denna förening? Ska statistikansvarig få betalt för obefintlig statistik? Ska hemsidans uppdatering vara bristfällig? Pontus Myrberg får mandat att från LJK ifrågasätta JiD organisation samt framföra en önskan om förbättring.

 

Hans Danielsson skickar en länk till övriga jazzklubbar om vårt program.

 

Konsert med Uppsala Storband i höst med bland annat en del av Lissmyrs verk. Solister: ”Kvarten” Axelsson, Mimmi Hammar bland andra.

 

Återigen har musikerna i de gästande orkestrarna framfört att de känner sig väl mottagna hos Ludvika Jazzklubb och tycker att vi har en mycket bra publik.

19. Mötets avslutande.

Ordförande Sören Engström tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

 

      Vid protokollet

Alo Kraner

      Justeras

Gunnel Engström                                        Kjell Börjesson

Bilagor.

Verksamhetsberättelse 2018.

Verksamhetsplan och Policy 2019.

Stadgar för Ludvika Jazzklubb.

Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2018-03-05

Protokoll från Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2018-03-05.

      Deltagare: Sören Engström, Gunnel Engström, Lars Persson, Hans Danielsson, Hans

      Carlsson, Kjell Börjesson och Alo Kraner.

1.  Mötets öppnande.

Ordförande Sören Engström önskade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

2.  Val av sekreterare för mötet.

Alo Kraner valdes till sekreterare för mötet.

 

3.  Val justeringsman för mötesprotokollet.

Hans Danielsson och Hans Carlsson valdes att justera protokollet.

4.  Val av ordförande för mötet.

Sören Engström valdes till ordförande för mötet.

5.  Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

6.  Fråga om mötets behöriga utlysande.

Årsmötet ansågs behörigen utlyst i och med att den annonserats på hemsidan.

7.  Verksamhetsberättelsen.

Sören Engström redogjorde huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen.

-          Styrelsens sammansättning.

-          Styrelsen har under året haft ett (1) protokollfört sammanträde.

-          Årsmötet ägde rum den 6 mars.

-          Antal medlemmar har varit 75.

-          Hemsidan har utvecklats ytterligare under året.

-          Föreningsstöd på 10 000 kronor för 2017.

-          LJKs representanter i JiD har varit Pontus Myrberg och Kjell Börjesson. Via JiD har LJK erhållit ett bidrag från Landstinget på 12 000 kronor.

-          Från Riksförbundet Svensk Jazz har Ludvika Jazzklubb erhållit 23 000 kronor.

-          Publikantalet har minskat med 211 jämfört med 2016.

-          Lokal för Jazzkvällar har varit Restaurang New Dhaka (Gallerian).

-          Samarbetsavtal med ABF.

-          Ung jazz vänder sig till ungdomar under 25 år.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

 

8.  Årsbokslutet.

På grund av att Pontus Myrberg ej kunde närvara så redogjorde Sören Engström den ekonomiska ställningen.

-          Inkomster 151 425 kronor, varav medlemsavgifter 8 550 kronor, bidrag 46 450 kronor och entré 96 425 kronor.

-          Utgifter 166 267   kronor.

-          Kvar i kassan ca 74 835   kronor.

Årsbokslutet godkändes.

9.  Revisorernas berättelse.

Revisorerna har granskat räkenskaperna för verksamhetsåret 2017. De tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

11. Val av ordförande för två år.

Avgående ordförande är Sören Engström.

Sören Engström omvaldes till ordförande för två år.

12. Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.

Avgående ledamöter är Hans Danielsson och Kjell Börjesson.

Hans Danielsson omvaldes. Den andra platsen som ordinarie styrelseledamot är vakant.

13. Val av styrelsesuppleant för ett år.

Avgående styrelsesuppleant är Ove Andersson.

Ove Andersson omvaldes till styrelsesuppleant för ett år.

14. Val av två revisorer för ett år.

Avgående revisorer är Elisabet Stellin och Ove Wall.

Elisabet Stellin och Ove Wall omvaldes till revisorer för ett år.

15. Val av revisorssuppleant för ett år.

Avgående revisorsuppleant är Lennart Nykvist.

Lennart Nykvist omvaldes till revisorsuppleant för ett år.

16. Val av valberedning för ett år.

Avgående valberedning är Hans Carlsson.

Hans Carlsson omvaldes till valberedning för ett år.

17. Fastställande av årsavgift.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor för år 2019 med möjlighet att ompröva beslutet på ett styrelsemöte.

18. Övriga frågor.

Ska vi fortsätta med hemvändarjazz? Det är inte lönsamt längre. Styrelsen ska fundera på ett eventuellt alternativ till detta.

Däremot går sommarjazz på Hammarbacken bra.

Sören Engström ska se över Verksamhetsplanen och i synnerhet vad gäller Ung Jazz till nästa årsmöte.

Svaret från Sören Engström till JiD dateras 2018.

Kommunens bidrag till Ludvika Jazzklubb är väldigt litet. Bidragssystemet i kommunen verkar ha gått i stå, samma bidrag utbetalas år efter år till bidragsberättigade föreningar. Borde det inte vara behovsstyrt, dvs att man får söka efter årets behov. Lars Persson har diskuterat med kommunen om detta och bl a föreslagit att t ex ta från någon förening som inte behöver så mycket så att vi får mer.

Musikerna i de gästande orkestrarna känner sig väl mottagna hos Ludvika Jazzklubb och tycker att vi har en mycket bra publik.

19. Mötets avslutande.

Ordförande Sören Engström tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

 

Tillägg till punkt 12 Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.

Efter årsmötet kom förslag om att välja in Christina Lerström på den vakanta platsen.

Efter kontakt med årsmötesdeltagarna beslutades att Christina Lerström väljs som styrelseledamot för 2 år.”

 

      Vid protokollet

Alo Kraner

      Justeras

Hans Danielsson                                        Hans Carlsson

Bilagor.

Verksamhetsberättelse 2017.

Verksamhetsplan och Policy 2018.

Svar till JiD.

Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2017-03-06

Protokoll från Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2017-03-06

      Deltagare: Sören Engström, Gunnel Engström, Lars Persson, Hans Danielsson, Hans

      Carlsson, Pontus Myrberg, Kjell Börjesson och Alo Kraner.

1.  Mötets öppnande.

Ordförande Sören Engström önskade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

2.  Val av sekreterare för mötet.

Alo Kraner valdes till sekreterare för mötet.

 

3.  Val justeringsman för mötesprotokollet.

Hans Danielsson och Kjell Börjesson valdes att justera protokollet.

4.  Val av ordförande för mötet.

Sören Engström valdes till ordförande för mötet.

5.  Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

6.  Fråga om mötets behöriga utlysande.

Årsmötet ansågs behörigen utlyst i och med att den annonserats på hemsidan.

7.  Verksamhetsberättelsen.

Sören Engström redogjorde huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen.

-          Styrelsens sammansättning.

-          Antal sammanträden har varit två (2).

-          Årsmötet.

-          Antal medlemmar har varit 70.

-          Hemsidan har utvecklats ytterligare under året.

-          Föreningsstöd på 10 000 kronor för 2016.

-          LJKs representanter i JiD har varit Pontus Myrberg och Kjell Börjesson. Via JiD har LJK erhållit ett bidrag från Landstinget på 10 000 kronor.

-          Från Riksförbundet Svensk Jazz har Ludvika Jazzklubb erhållit 29 000 kronor.

-          Publikantalet har ökat med 94 jämfört med 2015.

-          Lokal för Jazzkvällar har varit Restaurang Gallerian utom konserten på Piren 21/6, Hammarbacken (lunchkonserter) 30/6 och 21/7, Ludvika Gammelgård (hemvändarjazzen) 10/8 och Aveny Folkets Hus 19/11.

-          Samarbetsavtal med ABF.

-          Ung jazz vänder sig till ungdomar under 25 år.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

 

8.  Årsbokslutet.

Pontus Myrberg redogjorde den ekonomiska ställningen.

-          Inkomster 170 472   kronor, varav medlemsavgifter 9 850  kronor, bidrag 75 000 och entré 85 622.

-          Utgifter 144 532  kronor.

-          Kvar i kassan ca 90 000  kronor.

Årsbokslutet godkändes.

9.  Revisorernas berättelse.

Revisorerna har granskat revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016, tillstyrker den samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

11. Val av kassör för två år.

Avgående kassör är Pontus Myrberg.

Pontus Myrberg fortsätter som kassör tills vi eventuellt hittar en ny.

12. Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.

Avgående ledamöter är Lars Persson och Alo Kraner.

Lars Persson och Alo Kraner omvaldes till ordinarie ledamöter för två år.

13. Val av styrelsesuppleant för ett år.

Avgående styrelsesuppleant är Ove Andersson.

Ove Andersson valdes till styrelsesuppleant för ett år.

14. Val av två revisorer för ett år.

Avgående revisorer är Elisabet Stellin och Ove Wall.

Elisabet Stellin och Ove Wall omvaldes till revisorer för ett år.

15. Val av revisorssuppleant för ett år.

Avgående revisorsuppleant är Lennart Nykvist.

Lennart Nykvist omvaldes till revisorsuppleant för ett år.

16. Val av valberedning för ett år.

Avgående valberedning är Hans Carlsson.

Hans Carlsson omvaldes till valberedning för ett år.

17. Fastställande av årsavgift.

Olika förslag att få in mer pengar till klubben diskuterades. T ex en hög årsavgift (800 kronor) och gratis inträde till konserterna för dem som anser sig ha råd och den vanliga avgiften för dem som tycker att det är för mycket.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor för år 2018 med möjlighet att ompröva summan på ett styrelsemöte.

18. Övriga frågor.

Diskussion med kommunen om att få högre bidrag från dem.

Beslutades att entréavgiften till konserterna för ej medlemmar höjs till 150 kronor, medlemmar betalar fortfarande 100 kronor.

Sören tog upp Stadgar för Ludvika Jazzklubb. Ingen orsak att göra några ändringar.

Sören tog upp Verksamhetsplan och Policy för 2016, som är den som gäller. Samma fortsätter att gälla för 2017.

19. Mötets avslutande.

Ordförande Sören Engström tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Gunnel Engström bjöd på gott kaffebröd till mötet. Det tackar vi för.

 

 

      Vid protokollet

Alo Kraner

      Justeras

Hans Danielsson                                        Kjell Börjesson

Bilagor.

Verksamhetsberättelse 2016.

Arbetsfördelning inom LJK.

Verksamhetsplan och Policy 2017.

Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2016-03-07

Deltagare: Sören Engström, Gunnel Engström, Lars Persson, Hans Danielsson, Hans Carlsson, Pontus Myrberg, Kjell Börjesson, Ove Andersson, Lasse Karlsson, Alo Kraner.

1.      Mötets öppnande.

Ordförande Sören Engström önskade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

2.      Val av sekreterare för mötet.

Alo Kraner valdes till sekreterare för mötet.

3.      Val justeringsman för mötesprotokollet.

Hans Danielsson och Kjell Börjesson valdes att justera protokollet.

4.      Val av ordförande för mötet.

Sören Engström valdes till ordförande för mötet.

5.      Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

6.      Fråga om mötets behöriga utlysande.

Årsmötet ansågs behörigen utlyst i och med att den annonserats på hemsidan.

7.      Verksamhetsberättelsen.

Sören Engström redogjorde huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen.

 •         Styrelsens sammansättning.
 •         Antal sammanträden.
 •         Årsmötet.
 •         Antal medlemmar har varit 72.
 •         Hemsidan har utvecklats ytterligare under året.
 •         Föreningsstöd på 10 000 kronor.
 •         Via Jazz i Dalarna har Ludvika Jazzklubb erhållit ett bidrag från Landstinget på 12 000 kronor.
 •         Från Riksförbundet Svensk Jazz har Ludvika Jazzklubb erhållit 29 000 kronor.
 •         Publikantalet har minskat på jazzarrangemangen med 114.
 •         Lokal för Jazzkvällar.
 •         Samarbetsavtal med ABF.
 •         Ung jazz.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

8.      Årsbokslutet.

Pontus Myrberg redogjorde den ekonomiska ställningen.

-          Inkomster 127 430 kronor. Varav medlemsavgifter 12 150 kronor och entré 60 380 kronor samt bidrag 54 900 kronor.

-          Utgifter 136 237 kronor.

-          Kvar i kassan 62 737 kronor.

Årsbokslutet godkändes.

9.      Revisorernas berättelse.

Revisorerna har granskat revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015, tillstyrker den samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

10.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

11.  Val av ordförande för två år.

Sören Engström omvaldes till ordförande för två år.

12.  Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.

Avgående ledamöter är Hans Danielsson och Kjell Börjesson.
Hans Danielsson och Kjell Börjesson omvaldes till ordinarie ledamöter för två år.

13.  Val av styrelsesuppleant för ett år.

Avgående styrelsesuppleant är Ove Andersson.
Ove Andersson valdes till styrelsesuppleant för ett år.

14.  Val av två revisorer för ett år.

Avgående revisorer är Elisabet Stellin och Ove Wall.
Elisabet Stellin och Ove Wall omvaldes revisorer för ett år.

15.  Val av revisorssuppleant för ett år.

Avgående revisorsuppleant är Lennart Nykvist.
Lennart Nykvist omvaldes till revisorsuppleant för ett år.

16.  Val av valberedning för ett år.

Avgående valberedning är Hans Carlsson.
Hans Carlsson omvaldes till valberedning för ett år.

17.  Fastställande av årsavgift.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor för år 2016.

18.  Övriga frågor.

-          Ingemar Lissmyr fyller 90 år i höst och har komponerat 8 melodier till Västerdala Storband, som ska ha konsert lördagen 19/11 på Aveny för att hedra Ingemar. Mats Engström håller på att arrangera dessa melodier för storbandet. Gästsolist blir ”Kvarten” Axelsson. En anonym medlem kommer att bidra med 25 000 kronor ur egen kassa för att konserten ska bli av. Det är storstilat och generöst!

-          Moréns kvintett tisdag 21/6 på Piren.

-          Ingmari Lerström och Göran Israelsson torsdag 30/6 på Hammarbacken.

-          Kjell Berglunds trio. Utdelning av årets stipendium torsdag 21/7 på Hammarbacken.

-          Hemvändarjazz onsdag 10/8 på Gammelgården.

-          Pierre Swärd onsdag 25/1 2017.

-          Pengarna från konsertinträdena betalar vi in på Kassaservice. Det gör vi efter varannan konsert.

19.  Mötets avslutande.

Ordförande Sören Engström tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

      Vid protokollet

      Alo Kraner

      Justeras

Hans Danielsson                                        Kjell Börjesson

Bilagor.

Verksamhetsberättelse.

Arbetsfördelning inom LJK.

Verksamhetsplan och Policy 2016.

Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2015-03-09

Deltagare: Sören Engström, Gunnel Engström, Lars Persson, Hans Danielsson, Hans Carlsson, Pontus Myrberg, Kjell Börjesson, Alo Kraner.

Mötets öppnande.

Ordförande Sören Engström önskade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

      Val av sekreterare för mötet.

Alo Kraner valdes till sekreterare för mötet.

 Val justeringsman för mötesprotokollet.

Hans Danielsson och Kjell Börjesson valdes att justera protokollet.

  Val av ordförande för mötet.

Sören Engström valdes till ordförande för mötet.

  Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

        Fråga om mötets behöriga utlysande.

Årsmötet ansågs behörigen utlyst i och med att den annonserats på hemsidan.

         Verksamhetsberättelsen.

Sören Engström redogjorde huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen.

-          Styrelsens sammansättning.

-          Antal sammanträden.

-          Årsmötet.

-          Antal medlemmar har varit 67.

-          Hemsidan.

-          Föreningsstöd på 10 000 kronor.

-          Jazz i Dalarna.

-          Från Riksförbundet Svensk Jazz har Ludvika Jazzklubb erhållit 30 000  kronor.

-          Publikantalet har ökat på jazzarrangemangen.

-          Lokal för Jazzkvällar.

-          Samarbetsavtal med ABF.

-          Ung jazz.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

 Årsbokslutet.

Pontus Myrberg redogjorde den ekonomiska ställningen.

-          Inkomster 159 000 kronor. Varav medlemsavgifter 10 050 kronor.

-          Utgifter 182 000 kronor.

-          Kvar i kassan 71 449 kronor.

Årsbokslutet godkändes.

  Revisorernas berättelse.

Revisorerna har granskat revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014, tillstyrker den samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

  Val av kassör för två år.

Avgående kassör är Pontus Myrberg.

Pontus Myrberg omvaldes till kassör för två år.

Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.

Avgående ledamöter är Lars Persson (v.ordf.,programkommitté) och Alo Kraner.

Lars Persson och Alo Kraner omvaldes till ordinarie ledamöter för två år.

Val av styrelsesuppleant för ett år.

Avgående styrelsesuppleant är Lars Ekberg.

Ove Andersson valdes till styrelsesuppleant för ett år.

Val av två revisorer för ett år.

Avgående revisorer är Elisabet Stellin och Ove Wall.

Elisabet Stellin och Ove Wall omvaldes revisorer för ett år.

Val av revisorssuppleant för ett år.

Avgående revisorsuppleant är Lennart Nykvist.

Lennart Nykvist omvaldes till revisorsuppleant för ett år.

Val av valberedning för ett år.

Avgående valberedning är Hans Carlsson.

Hans Carlsson omvaldes till valberedning för ett år.

Fastställande av årsavgift.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor för år 2016.

Övriga frågor.

Lars Ekberg avgår efter lång tids deltagande i Ludvika Jazzklubbs styrelse. Som ett erkännande ber vi Lars komma och välja CD från Ludvika Jazzklubbs arkiv.

Mötets avslutande.

Ordförande Sören Engström tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

      Vid protokollet

Alo Kraner

      Justeras

Hans Danielsson                                        Kjell Börjesson

Bilagor.

Verksamhetsberättelse.

Arbetsfördelning inom LJK.

Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2014-03-05

 1. Mötets öppnande.

Vice ordförande Lars Persson öppnade mötet.

 1. Val av sekreterare för mötet.

Alo Kraner valdes till sekreterare för mötet.

 1. Val justeringsman för mötesprotokollet.

Lars Persson och Pontus Myrberg valdes att justera protokollet.

 1. Val av ordförande för mötet.

Lars Persson valdes till ordförande för mötet.

 1. Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

Årsmötet ansågs behörigen utlyst i och med att den annonserats på hemsidan.

 1. Verksamhetsberättelsen.

Lars Persson gick igenom huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen.

Bara 65 betalande medlemmar. Eventuellt ska det till en satsning för att öka antalet.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

 1. Årsbokslutet.

Pontus Myrberg gick igenom balansräkningen.

Ekonomin är fortsatt god. För närvarande kassa på ca 80.000:-.

Årsbokslutet godkändes.

 1. Revisorernas berättelse.

Revisorerna har granskat revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013, tillstyrker den samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

Val av ordförande för två år

 1. Avgående Sören Engström

Sören Engström valdes till ordförande för två år.

Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.

 1. Avgående Kjell Börjesson (programkommitté), Hans Danielsson

Kjell Börjesson (programkommitté), Hans Danielsson valdes till ordinarie styrelseledamöter för två år.

Val av styrelsesuppleant för ett år.

 1. Avgående Lars Ekberg

Lars Ekberg valdes till styrelsesuppleant för ett år.

14.  Val av två revisorer för ett år.

 1. Avgående Elisabet Stellin och Ove Wall

Elisabet Stellin och Ove Wall valdes till revisorer för ett år.

Val av revisorssuppleant för ett år.

 1. Avgående Lennart Nykvist

Lennart Nykvist valdes till revisorssuppleant för ett år.

Val av valberedning för ett år.

 1. Avgående Hans Carlsson

Hans Carlsson valdes till valberedning för ett år.

 1. Fastställande av årsavgift.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor för år 2015.

 1. Övriga frågor.

Inga frågor.

 1. Mötets avslutande.

Ordförande för årsmötet, Lars Persson, tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Alo Kraner

Justeras

Pontus Myrberg                                            Lars Persson

Bilagor:

Verksamhetsberättelse.

Årsbokslut.

Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2013-03-06

 1. Mötets öppnande.

            Sören Engström öppnade mötet.

 1. Val av sekreterare för mötet.

       Alo Kraner valdes till sekreterare för mötet.

 1. Val justeringsman för mötesprotokollet.

       Lars Persson och Kjell Börjesson valdes att justera protokollet.

 1. Val av ordförande för mötet.

             Sören Engström valdes till ordförande för mötet.

 1. Fastställande av dagordning.

      Den föreslagna dagordningen godkändes.

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

      Årsmötet ansågs behörigen utlyst i och med att den annonserats på hemsidan.

 1. Verksamhetsberättelsen.

Alla har läst igenom verksamhetsberättelsen. Dessutom redogjorde Sören Engström huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen.

            Verksamhetsberättelsen godkändes.

 1. Årsbokslutet.

            Årets verksamhet gav ett litet underskott.

            Ekonomin är fortsatt god.

            Årsbokslutet godkändes.

 1. Revisorernas berättelse.

            Revisorerna har granskat revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012, tillstyrker den  samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

            Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

Val av kassör för två år

 1. Avgående Pontus Myrberg

Pontus Myrberg valdes till kassör för två år.

Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.

 1. Avgående Lars Persson (programkommitté), Alo Kraner 

Lars Persson (programkommitté), Alo Kranervaldes till ordinarie styrelseledamöter för två år.

Val av styrelsesuppleant för ett år.

 1. Avgående Lars Ekberg

Lars Ekberg valdes till styrelsesuppleant för ett år.

Val av två revisorer för ett år.

 1. Avgående Elisabet Stellin och Ove Wall

Elisabet Stellin och Ove Wall valdes till revisorer för ett år.

Val av revisorssuppleant för ett år.

 1. Avgående Lennart Nykvist

Lennart Nykvist valdes till revisorssuppleant för ett år.

Val av valberedning för ett år.

 1. Avgående Hans Carlsson

Hans Carlsson valdes till valberedning för ett år.

 1. Fastställande av årsavgift.

             Årsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor för år 2013.

.

 1. Övriga frågor.

-           Nya ägarna på Gallerian är helt OK.

-           Lars Persson har bra kontakt med pressen. Han får in allt han skriver till tidningarna. Ur reklamsynpunkt är det viktigt att pressen skriver om jazzklubbens evenemang.

-           ”Scen17” återkommer med evenemang 18 april.

-           Skivor ur Bertil Danielssons efterlämnade samling lottas ut vid konserterna.

-           Det skulle behövas en ytterligare ljudansvarig utöver Lars Persson vid konserterna.

-           Jazzklubben ska köpa in en bra sångmikrofon för ca 1.000 kronor.

-           Jazz i Dalarna har för närvarande ca 17.000 kronor innestående per klubb. Eftersom det inte finns några sökande till dessa pengar, borde de gå till klubbarnas ordinarie jazzbefrämjande åtgärder. Kärnpunkten i den uppkomna frågeställningen är att vad ska man göra med dessa pengar? Ludvika Jazzklubb diskuterade fördelningen av pengarna på årsmötet. Vi efterlyser klara regler i detta ärende.

 1. Mötets avslutande.

      Ordförande Sören Engström tackade de närvarande för visat intresse och avslutade  mötet.

Vid protokollet

Alo Kraner

Justeras

Kjell Börjesson                                        Lars Persson

 

Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2012-03-27

Mötets öppnande.

Sören Engström öppnade mötet.

Val av sekreterare för mötet.

Alo Kraner valdes till sekreterare för mötet.

Val justeringsman för mötesprotokollet.

Lars Ekberg och Kjell Börjesson valdes att justera protokollet.

Val av ordförande för mötet.

Sören Engström valdes till ordförande för mötet.

Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

Fråga om mötets behöriga utlysande.

Årsmötet ansågs behörigen utlyst i och med att den annonserats på hemsidan.

Verksamhetsberättelsen.

Sören Engström redogjorde för huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen.

- Antalet medlemmar i jazzklubben.

- Styrelsens sammansättning.

- Arrangemangen under verksamhetsåret 2011 med 1350 deltagande personer.

- Hemsidan har utvecklats i en mycket positiv riktning.

- Jazzklubben har fått föreningsstöd med 10 000 kronor.

- Samarbetsavtalet med ABF har visat sig vara lyckat.

- Samarbetet med Ung Jazz har gått efter plan.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

Årsbokslutet.

Lars Persson redogjorde bokslutet för verksamhetsåret 2011, eftersom kassören ej hade möjlighet att närvara.

Överskottet blev 11 857 kronor, ett mycket bra resultat.

Årsbokslutet godkändes.

Revisorernas berättelse.

Revisorerna har granskat revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011, tillstyrker den samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

Val av ordförande för två år.

Avgående ordförande är Sören Engström.

Sören Engström omvaldes till ordförande för två år.

Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.

Avgående ledamöter är Hans Danielsson och Kjell Börjesson (program kommittén).

Hans Danielsson och Kjell Börjesson omvaldes till ordinarie ledamöter för två år.

         Fyllnadsval efter avflyttad Eva Edholm.

          Inget fyllnadsval efter Eva Edholm. Nuvarande styrelse består av 
         6 ledamöter samt en suppleant.
 

Val av styrelsesuppleant för ett år.

Avgående styrelsesuppleant är Lars Ekberg.

Lars Ekberg omvaldes till styrelsesuppleant för ett år.

Val av två revisorer för ett år.

Avgående revisorer är Elisabet Stellin och Eva Borg.

Elisabet Stellin omvaldes till revisor för ett år. Ove Wall valdes till ny revisor för ett år.

Val av revisorssuppleant för ett år.

Avgående revisorsuppleant är Lennart Nykvist.

Lennart Nykvist omvaldes till revisorsuppleant för ett år.

Val av valberedning för ett år.

Avgående valberedning är Hans Carlsson.

Hans Carlsson omvaldes till valberedning för ett år.

Fastställande av årsavgift.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor för år 2012.

Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

Mötets avslutande.

Ordförande Sören Engström tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Alo Kraner

Justeras

Kjell Börjesson                                  Lars Ekberg

 

Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2011-03-31

1.              Mötets öppnande.

Sören Engström öppnade mötet.

2.              Val av sekreterare för mötet.

Hans Danielsson valdes till sekreterare för mötet.

3.              Val justeringsman för mötesprotokollet.

Eva Edholm och Kjell Börjesson valdes att justera protokollet.

4.              Val av ordförande för mötet.

Sören Engström valdes till ordförande för mötet.

5.              Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

6.              Fråga om mötets behöriga utlysande.

Årsmötet ansågs behörigen utlyst.

7.              Verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen för 2010 föredrogs av Sören Engström. Den godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 1.

8.              Årsbokslutet.

Bokslutet för verksamhetsåret 2010 föredrogs av Alo Kraner. Det godkändes och lades till handlingarna. I bilaga 2 finns en specifikation över diverse kostnader och intäkter.

9.              Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2010 föredrogs, godkändes och lades till hand­lingarna.

10.          Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

11.          Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.

Avgående ledamöter är Martin Lindgren, Alo Kraner (kassör) och Lars Persson (pro­grambokare). De båda förstnämnda har avböjt omval.

Till ny kassör valdes Pontus Myrberg och till övriga ledamöter valdes Alo Kraner och Eva Edholm. Lars Persson omvaldes medan Sören Engström, Kjell Börjesson och Hans Danielsson är valda t.o.m. 2011. Styrelsen har i och med dagens beslut utökats från sex till sju ledamöter.

12.          Val av styrelsesuppleant för ett år.

Lars Ekberg omvaldes.

13.          Val av två revisorer för ett år.

Elisabet Stellin och Eva Borg omvaldes.

14.          Val av revisorssuppleant för ett år.

Lennart Nykvist omvaldes.

15.          Val av valberedning för ett år.

Hans Carlsson omvaldes. Styrelsen ska snarast föreslå ”medhjälpare” till honom.

16.          Fastställande av årsavgift.

Avgiften beslutades vara oförändrad 150 kr för 2011.

17.          Stadgeändring

Beslöts att som sista mening i stadgarnas punkt 2 införa meningen ”För ungdomar upp till 25 år skall bedrivas verksamhet under benämningen UNG JAZZ”. De kompletta stadgarna återfinns som bilaga 3.

18.          Övriga frågor.

Lars Persson redovisade ett förslag till samarbetsavtal med ABF. Årsmötet godkände förslaget.

19.          Mötets avslutande.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Hans Danielsson

Justeras

Eva Edholm                                                          Kjell Börjesson


Bilagor:

1.       Verksamhetsberättelse för 2010
2.       Diverse ekonomiska uppgifter
3.       Reviderade stadgar

 

Senaste kommentaren

13.10 | 11:01

Hej!
Stor eloge till Lasse med medarbetare, som ordnar dessa fantastiska jazzkväll ar!!
Synd att inte fler uppskattar /upptäcker
.
Massor med ✨ och 💕 hjärtan till er!
från "stamgäster i hörnet"

13.09 | 17:06

Pelle L omoderna fyran. Var ?

19.03 | 15:30

Hej!

Jag undrar om vi skulle få komma och spela hos er i höst.

Vi är förutom undertecknad:
Britta Virves Piano
Jon Henriksson Kontrabas
Karl-Henrik Ousbäck Trummor

Vi har nyligen släppt ett kritike

30.01 | 10:10

Jag vill boka två biljetter (pensionärer) till Klas Toressons session 16/2 -22. Är det bara att swisha beloppet och ange namn?

Dela den här sidan