Stadgarna fastställda den 31 mars 2011

1.              Föreningens namn skall vara Ludvika Jazzklubb.

2.              Föreningens målsättning skall vara att vidmakthålla, stimulera och utveckla jazz­intresset i kommunen genom att ordna speltillfällen för lokala, regionala och riks­turnerande jazzgrupper samt att ge klubbens medlemmar tillfälle att lyssna till jazzmusik. För ungdomar upp till 25 år skall bedrivas verksamhet under be­nämningen UNG JAZZ.

3.              Som medlem i föreningen räknas varje person som löst medlemsavgift för inne­varande verksamhetsår och som följer föreningens stadgar.

4.              Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör samt minst tre övriga ledamöter jämte minst en suppleant.

5.              Årsmöte skall hållas senast den 31 mars. På årsmötet fastställs antalet medlem­mar i styrelsen enligt punkt 4 samt förrättas val därav. På årsmötet skall även väl­jas två revisorer, en revisorssuppleant samt en valberedning på minst två personer.

6.             Verksamhetsåret skall vara kalenderår, vilket även skall gälla som räkenskapsår.

7.              Medlemsavgiftens storlek fastställes på årsmötet.

8.              Föreningens firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig.

9.               Utlysning av årsmöte skall ske minst 30 dagar före mötets hållande.

10.          Att kalla till möte eller sammankomst i föreningens namn tillkommer styrelsen eller revisorer. Styrelsen äger rätt att uppdraga åt kommitté eller utskott att anord­na sammankomst i föreningens namn.

11.          I samtliga fall gäller att enkel majoritet skall biträda ett förslag för att detta skall vara giltigt. Vid lika röstetal avgörs frågan genom ordförandens utslagsröst.

12.           Ändring av dessa stadgar kan endast göras i samband med årsmöte eller speciellt utlyst möte till vilket kallas enligt principen för årsmötets hållande.

13.          Vid eventuell upplösning av föreningen skall alla tillgångar fördelas enligt beslut i samband med årsmöte eller speciellt utlyst möte till vilket kallas enligt principen för årsmötets hållande.

Dessa stadgar är senast reviderade vid årsmötet den 31 mars 2011.

Senaste kommentaren

13.10 | 11:01

Hej!
Stor eloge till Lasse med medarbetare, som ordnar dessa fantastiska jazzkväll ar!!
Synd att inte fler uppskattar /upptäcker
.
Massor med ✨ och 💕 hjärtan till er!
från "stamgäster i hörnet"

13.09 | 17:06

Pelle L omoderna fyran. Var ?

19.03 | 15:30

Hej!

Jag undrar om vi skulle få komma och spela hos er i höst.

Vi är förutom undertecknad:
Britta Virves Piano
Jon Henriksson Kontrabas
Karl-Henrik Ousbäck Trummor

Vi har nyligen släppt ett kritike

30.01 | 10:10

Jag vill boka två biljetter (pensionärer) till Klas Toressons session 16/2 -22. Är det bara att swisha beloppet och ange namn?

Dela den här sidan